Kriser av olika karaktär

Kriser är något vi hör talas om och upplever ofta nu för tiden. Det finns ekonomiska kriser, politiska kriser, klimatkriser, livskriser och äktenskapskriser. I en artikel i DN sades det såhär om de politiska kriser vi ser allt mer av världen över:

Det är uppenbart att krishantering blivit en alltmer betydelsefull dimension i politiskt ledarskap. Den tyske sociologen Ulrich Becks tes om risksamhället bygger på antagandet att de risker vi utsätts för inte nödvändigtvis blir fler eller allvarligare, men att medvetenheten om riskerna däremot blir allt större. Detta får implikationer för det politiska ledarskapet. Beck talar om ’katastrofernas politiska potential’: den ökade riskmedvetenheten leder till en osäkerhet i samhället, och när de politiska ledarna värderas sker det i stor utsträckning utifrån deras uppfattade förmåga att lösa eller hantera hot och problem.

 

Alltid redo!

Förutom redan nämnda kriser har vi de som kan uppstå inom företag av olika anledningar; kanske sjunkande försäljningssiffror, brist på personal eller andra oväntade händelser. Med tanke på att en kris kan uppstå väldigt plötsligt, och på kort tid, är det bra att vara förberedd på att hantera olika krissituationer när man driver företag. Ett sätt på vilket man kan förbereda sig är att gå en utbildning i krishantering. Under en sådan får man lära sig hur man leder och hanterar olika kriser på bästa sätt, och man får en lösning och en ”plan” anpassad utifrån ens företags behov och förutsättningar. Man får också lära sig mer om de tre delarna av en kris: den faktiska krisen, den upplevda och den kommunicerande krisen, och om hur man hanterar dessa. Om detta låter intressant, läs mer här!